هشدار فرانسە و بریتانیا در رابطە با توقف برنامە اتمی ایران

هشدار فرانسە و بریتانیا در رابطە با توقف برنامە اتمی ایران

رهبران این دو کشور ارسال پهباد و موشک‌های بالستیک رژیم ایران بە روسیە برای حملە بە اوکراین را محکوم کردند.

فرانسه و بریتانیا در رابطە با برنامەهای موشکی و اتمی رژیم ایران بیانیه‌ مشترکی را منتشر کردند.

روز جمعە ١٩ اسفندماە، فرانسه و بریتانیا در جریان ٣٦مین اجلاس سران دو کشور در پاریس، بیانیە مشترک تفصیلی منتشر کردند کە در آن بر لزوم کنترل تهدید رژیم ایران در منطقە و جهان تاکید کردند.

انتشار این بیانیە پس از یافت ذرات اورانیوم ٧/٨٣ درصد غنی‌سازی شدە در یکی از سایت‌های رژیم ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفتە کە در بخشی از آن بە تلاش دو کشور برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به توانمندی ساخت تسلیحات هسته‌ای تاکید شدە است.

رهبران این دو کشور ضمن محکوم کردن ارسال پهباد و موشک‌های بالستیک رژیم ایران بە روسیە برای حملە بە اوکراین، نسبت بە این اقدامات تنش‌زای رژیم ایران ابراز نگرانی کردە و بە این رژیم هشدار دادند.