گوناگون

دیدگاە

سری

اقتصاد

جھان

اوغور مومجو؛ روزنامه نگاری که افشاگری های وی در رابطه با اوجالان و میت ترکیه به قیمت جان وی تمام شد

اوغور مومجو؛ روزنامه نگاری که افشاگری های وی در رابطه با اوجالان و میت ترکیه به قیمت جان وی تمام شد