سه گریلای PYD به یک دختر 19 ساله تجاوز کردند

سه گریلای PYD به یک دختر 19 ساله تجاوز کردند

مردم غرب کوردستان قبلا نیز چندین بار شاهد همچین رفتارهای بی اخلاقانەایی از جانب گریلاهای PYD/PKK بودەاند.

موضوع آزار جنسی دختران و زنان توسط گریلاهای PYD در غرب کوردستان ادامه دارد، گریلاهای PYD جدا از تجاوز به یکدیگر، به دختران غیرنظامی نیز تجاوز می کنند.

منابع پایگاه “دارکا مازی” فاش کردند که مقامات و برخی از گریلاهای وابسته به PYD همچنان به فعالیت های غیراخلاقی و سوء استفاده جنسی از دختران و زنان غرب کوردستان ادامه می دهند و 3 گریلای پ.ی.د/پ.ک.ک بە شیوە گروهی به یک دختر 19 ساله تجاوز کردند.

منابع ما فاش کردند که هر یک از “ریاض حسین” معروف به «ریاض عنتریه» که مسئول نظامی پ.ی.د است، همراە با “گابار قامشلو” دستیار ریاض و “آزاد قامشلو” که راننده ریاض است، در اواسط ماه نوامبر 2023 در مناطق مرزی شهر قامیشلو و حسکه به یک دختر 19 ساله تجاوز کردەاند.

این اولین بار نیست و آخرین بار هم نمی باشد که چنین حوادثی در روژاوا کوردستان اتفاق می افتد. قبلا نیز چندین بار نیز همچین حوادث بی اخلاقانەایی از جانب گریلاهای وابستە بە PYD/PKK اتفاق افتاده است و گریلاهای PYD به دختران و زنان در غرب کوردستان تجاوز کرده اند.

لازم بە ذکر است کە مردم بە دلیل ترس از گریلاهای PYD، نمی توانند آشکارا نارضایتی خود را از این اقدامات غیر انسانی ابراز بدارند.