آیا “خدیجە خزر” در سلیمانیە هدف قرار گرفتە است؟

آیا"خدیجە خزر" در سلیمانیە هدف قرار گرفتە است؟

ادعای ترکیە در مورد هدف قرار دادن یکی از فرماندهان PKK در سلیمانیه، واقعیت ندارد.

میت ادعا کرد که خدیجه خزر یکی از اعضای ارشد PKK در سلیمانیه هدف قرار دادە و تیم مأموریتی سازمان اطلاعات ترکیە پس از پایان مأموریت با سلامت کامل بە ترکیە بازگشتەاند.

سازمان اطلاعات ترکیه (میت) ادعا کرد که در یک عملیات در سلیمانیه «خدیجه خزر» با نام سازمانی «بریوان زیلان» از اعضای ارشد حزب کارگران کردستان (PKK) جان خود را از دست داده است.

میت ادعا کرده است که خزر را در یک عملیات نقطه زن در سلیمانیه هدف قرار دادە و در نیتجە جان باختە است.

“خدیجە خزر” کی بود؟

آیا"خدیجە خزر" در سلیمانیە هدف قرار گرفتە است؟

بنا بر گزارش آناتولی ترکی، خزر عضو شورای اجرایی PKK-KCK بوده است. این فرد از سال 1991 به عضویت PKK در آمده بود. او در سال 2004 مسئول شاخه زنان در ارمنستان شد. در سال 2008 به یکی از مسئولین HPG تبدیل شد، در سال 2011 مسئول مخمور شد و از سال 2017 تا کنون به عنوان مسئول شاخه غرب کوردستان به فعالیت خود ادامه داده است.

خدیجە خزر خواهر بزرگتر طوبا خزر اوزتورک نماینده پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از وان است. برادر دیگر آنها در درگیری های سال 1998 جان خود را از دست داده بود.

ادعای ترکیە در مورد هدف قرار دادن یکی از فرماندهان PKK در سلیمانیه، واقعیت ندارد.

آیا"خدیجە خزر" در سلیمانیە هدف قرار گرفتە است؟

اما منابع “دارکا مازی” خبر دادەاند کە آنچە ترکیە ادعا می کند حقیقت ندارد بلکە در واقع “خدیجە خزر” یکی از قربانیان حملەی هوایی ترکیە در تاریخ 17/6/2022، بە اتومبیلی در نزدیکی شهرستان “کلار” جنوب کوردستان بودە است کە در آن فرهاد شبلی از مسئولین برجستە PKK نیز جان خود را باختە بود.

در آن اوتومبیل فرهاد شبلی همراە با 3 زن دگیر هدف قرار گرفتە بوند کە در آنزمان هویت قربانیان زن آن حملە فاش نشد اما بنا بە اطلاعاتی دقیق کە منابع “دارکا مازی” بدان دست یافتەاند یکی از قربانیان زن آن حملەی ترکیە، “خدیجە خزر” با اسم سازمانی “بریوان زیلان” بودە است. ترکیە پس از مدتها اکنون خبر جان باختن این مسئول PKK را با سناریوی جدید انتشار میدهد.

منابع دارکا مازی خبر دادەاند کە قربانی دیگر زن حملەی هوایی ماە گذشتە ترکیە بە اتومبیلی در کلار، جنوب کوردستان، “دەلال عزیز اوغلو” نام داشتە است.