فدا کردن جوانان کورد توسط پ.ک.ک در راە دمکراتیزە کردن ترکیە ادامە دارد

فدا کردن جوانان کورد توسط پ.ک.ک در راە دمکراتیزە کردن ترکیە ادامە دارد

پ.ک.ک در اطلاعیه‌ای هویت 6 گریلای دیگر خود را اعلام کردە است کە در سال 2017 در جنوب کوردستان در حملەی نیروهای ترک جان باختەاند.

حزب کارگران کوردستان(پ.ک.ک) تعدادی دیگر از جوانان کورد را در راە آزادی اوجلان و دمکراتیزە کردن ترکیە فدا کرد.

HPG شاخە نطامی PKK روز یکشنبە 12/3/2023، در اطلاعیه‌ای هویت 6 گریلای دیگر خود را که تعدادی از آنها هنوز در سن کودکی بودە و در سال 2017 در جنوب کوردستان توسط نیروهای ترک هدف قرار گرفتە و جان باختە بودند را اعلام کرد.

HPG در حالی کە 6 سال پس از جان سپردن خبر درگذشت این جوانان را اعلام کردە است در کمال پر رویی آنها را فدایی رهبر آپو نامیدە است.!

حزب کارگران هر از چند گاهی هویت و مشخصات تعدادی از جوانان کورد را اعلام می کند کە در گذشتە توسط نیروهای نظامی ترکیە هدف قرار گرفتە و جان باختەاند. این حزب جوانان کورد را در راە آزادی فیزیکی اوجلان و شعار جعلی “برادری خلقها” یعنی در راە برادری با ترکها فدا می کند.