ترکیە از هدف قرار دادن یکی دیگر از فرماندهان پ.ک.ک خبر داد

ترکیە از هدف قرار دادن یکی دیگر از فرماندهان پ.ک.ک خبر داد

درگیری نیروهای ترکیە با گریلاهای حزب کارگران در مناطق روستایی “هیزان” از توابع استان بدلیس شمال کوردستان.

رسانەی دولتی ترکیه از هدف قرار دادن «سلطان اوروچا» یکی دیگر از فرماندهان حزب کارگران (پ.ک.ک) در مناطق روستایی بدلیس در شمال کوردستان خبر دادە است. بە گفتە آناتولی، اسم “سلطان” در لیست افراد تحت تعقیب ترکیە بودە است.

آژانس آناتولی، خبرگزاری رسمی دولت ترکیە بە نقل از علی یارلیکایا وزیر کشور ترکیە خبر دادە است کە روز سەشنبە 1/8/2023، در نتیجە درگیری مسلحانە نیروهای جاندارم ترک با گریلاهای حزب کارگران در مناطق روستایی “هیزان” از توابع استان بدلیس شمال کوردستان، یکی از فرماندهان برجستە پ.ک.ک بە اسم «سلطان اوروچا» با نام مستعار «آردام آرارات» هدف قرار گرفتە و جان خود را از دست دادە است.

به نوشته آژانس خبری آناتولی، «سلطان اوروچا» از افراد تحت تعقیب دولت ترک بودە و قبلا در درگیرهایی مشارکت داشتە کە بە سبب آنها 4 نظامی ترک کشتە شدە بودند.

مرکز رسانه‌ای حزب کارگران (PKK) و نیروهای مدافع خلق (HPG) هیچ بیانیه ای در مورد هدف قرارگرفتن سلطان اوروچا منتشر نکرده‌اند.