ترکیە ادعا می کند کە یکی دیگر از مسئولین پ.ک.ک را در غرب کوردستان هدف قرار دادە است

ترکیە ادعا می کند کە یکی دیگر از مسئولین پ.ک.ک را در غرب کوردستان هدف قرار دادە است

رسانه‌های نزدیک به حزب کارگران “پ.ک.ک”، دلیل مرگ هجران ایجوز را سانحه اعلام کردەاند.

بنا بە گزارش خبرگزاری رسمی دولت ترکیە، در شهر حسکە غرب کوردستان یکی از اعضای رهبری واحدهای حفاظت از زنان (ی.پ.ژ) و مسئول زنان و جوانان پ.ک.ک، بە اسم “هجران ایجوز” با نام سازمانی “وژین ژیان”، از سوی نیروهای میت هدف قرار گرفتە و جان باختە است.

خبرگزاری آناتولی دولت ترکیە بە نقل از مسئولین امنیتی آن کشور خبر دادە است کە نیروهای میت در شهر حسکە غرب کوردستان یکی از اعضای رهبری واحدهای حفاظت از زنان و مسئول زنان و جوانان با نام “هجران ایجوز” با اسم سازمانی “وژین ژیان”، را هدف قرار دادەاند.

بنە بە گزارش آناتولی “وژین ژیان”، سال 2016 به پ.ک.ک پیوسته و مسئول شاخه زنان و جوانان مسلح پ.ک.ک/ی.پ.ژ بوده است.

آناتولی نوشتە است کە وژین پس از پیواستن بە پ.ک.ک آموزش‌های سیاسی و مسلحانه دیدە و علاوه بر فعالیت‌های مسلحانه، در آموزش‌های مسلحانه برای جوانانی کە از غرب کوردستان که به این سازمان می‌پیوستند نیز شرکت داشته است.

میت ادعا کردە است کە وژین ژیان  در طراحی حملات نظامی به نیروهای امنیتی ترک به ویژه در مناطق مرزی نقش داشتە است.

لازم بە ذکر است کە رسانه‌های نزدیک به حزب کارگران “پ.ک.ک”، دلیل مرگ “وژین ژیان” را سانحه اعلام کردەاند.