PKK از جولای سال گذشته مرگ این دختر را پنهان کرده بود

PKK از جولای سال گذشته مرگ این دختر را پنهان کرده بود

پ.ک.ک دختران کورد را با شعارهای دروغین فریب می دهد و به دست استعمارگران کوردستان بە کشتنشان می دهد.

پ.ک.ک هویت دختر دیگر کورد را فاش ساخت که در تیرماه سال گذشته در نتیئجەی حملات نظامی اشگالگران ترک، جان باختە بود. حزب کارگران خبر جان باختن این دختر گریلا را از خانوادەی او پنهان کردە بود.

HPG، شاخەی نظامی حزب کارگران کردستان (PKK)، روز چهارشنبه 3/1/2024، هویت یک گریلای دیگر را فاش ساخت که در 12 ژوئیه سال گذشتە در منطقه باستا در شمال کوردستان، در نتیجەی حملە ارتش ترکیه جان باختە بود.

این دختر “سلما حسن” نام دارد و هـ.پ.گ در خبر جان باختن او گفتە است: “سلما از کودکی تحت تأثیر اظهارات آپو قرار گرفت و سرباز آپو شد. سلما جان خود را فدای آپو کرد و شایسته قربانی شدن برای آپو بود”.!

سلما یکی از صدها دختر کوردی است که توسط پ.ک.ک فریب خورده، شستشوی مغزی دادە شدە و راهی مرگ شده است. پ.ک.ک دختران کورد را تحت عنوان زندگی آزاد و شعارهای دروغین آزادی، خط زن و انقلاب زنان فریب می دهد و در راە شعار ضدخلقی “برادری خلقها” به دست اشغالگران کوردستان بە کشتنشان می دهد.

آمارهای منتشر شده توسط خود پ.ک.ک نشان می دهد که این حزب از حکومتهای اشغالگر بیشتر عامل مرگ دختران و زنان کورد بودە است. می توان گفت کە زنان کورد اصلی ترین و بزرگترین قربانیان این سازمان ضد کورد هستند.