ترکیه مناطق شهرستانهای پیشدر و ماوات در جنوب کوردستان را بمباران کرد

ترکیه مناطق شهرستانهای پیشدر و ماوات در جنوب کوردستان را بمباران کرد

فرماندار ماوات: این حملات اگرچە تلفات جانی در بر نداشتە است ولی خسارات چشمگیری بە منطقە وارد آوردە است.

جنگنده های ترکیه مناطقی از توابع شهرستانهای  پیشدر و ماوات جنوب کوردستان را بمباران کردند.

هواپیماهای جنگی ترکیه روز شنبه 1393/06/01 قله جاسوسان در رشتەکوه قندیل در اطراف ژاراوا از توابع شهرستان پیشدر را بمباران کردند.

در همین حال، دهستان گلاله از توابع شهرستان ماوات از سوی ترکیه بمباران شد. ساکنین این روستا می گویند که به خانه های مردم روستا آسیب وارد شده است.

کامران حسن، فرماندار بخش ماوات به خبرگزاری های جنوب کوردستان گفتە است: هواپیماهای جنگی ساعت 17:30 روز شنبه روستای “زیونوی” را بمباران کردند. بە گفتەی کامران حسن این حملات اگرچە تلفات جانی در بر نداشتە است ولی خسارات چشمگیری بە منطقە وار آوردە است.