سرنوشت کودکان و جوانان کرد در پ.ک.ک فقط مرگ است

سرنوشت کودکان و جوانان کرد در پ.ک.ک فقط مرگ است

این سه گریلا در مناطق ماردین شمال کوردستان و در جنوب کردستان جان باختەاند.

هـ.پ.گ هویت سه گریلای دیگر خود را فاش کرده است که مانند صدها رفیق دیگرشان PKK مدتها خبر جان باختنشان را از خانوادەهایشان و افکار عمومی کوردستان پنهان می کرد.

در روزهای جمعه و شنبه 5 و 6 ژانویه 2024، شاخه نظامی حزب کارگران کوردستان (HPG)، هویت سه گریلای دیگر از جمله یک زن را فاش ساخت کە در حملات 29 دسامبر و 26 ژوئن 2023 در مناطق ماردین شمال کوردستان و در جنوب کردستان هدف حملات دولت اشغالگر ترکیه قرار گرفتە و جان باختەاند.

بعد از سپری شدن مدتی چشمگیر، پ.ک.ک به تازگی خبر جان باختن این جوانان کورد را به خانواده و افکار عمومی اعلام کرده است.

اسامی این گریلاها ها به شرح زیر است:

1- اسلام شیخموس اهل استان آمد در شمال کوردستان.

2- اوزگور عدنان اهل استان ماردین در شمال کوردستان.

3- آژدا حق اهل استان موش شمال کوردستان.

هـ.پ.گ مثل همیشە در خبر جان باختن این گریلاها گفتە است: “آنها آپوئیست بودە و قربانیان آپو بودەاند”. به عبارت دیگر پ.ک.ک جوانان کورد را به خاطر مردی قربانی می کند کە در امرالی لم دادە است.

پ‌ک‌ک از آغاز سال جدید ۲۰۲۴ مجدداً مانند سال‌های گذشته، روزانه عکس‌ها و هویت‌های جوانان کوردی را منتشر می‌کند که در مقاومت جعلی خود و به خاطر شعار ضد خلقی «برادری خلقها» فدا کردە است.