ل دیاربەکر تاخەک ھاتە فرۆتن

ل دیاربەکر تاخەک ھاتە فرۆتن

ژ بەری نھا تاخا  فابریقێ ژ ئالیێ شارەداریا باژارێ نووڤە ھاتبوو فرۆتن. لێ ژ بۆ بەرتەکا خەلکێ ئەڤ فرۆتن ھاتبوو سەکناندن. لێ جاردن ژ تاخێ قاسی قادەکە 50 ھەزار مەتری ھاتە فرۆتن.

ئەڤە دو جارن ھەمان قاد تێ فرۆتن و ئەڤ فرۆتن بەتال دبن. لێ ڤێ جارێ ب ئاوایەکی فەرمی ھاتە فرۆتن. تاخ ب رێیا سەرێکزێدەکرنێ ھاتە فرۆتن و بالکێش بوو کو تەنێ کەسەک تەڤلی ڤێ سەرێکزێدەکرنێ بوو.

پوستێن ھەمان بەش