په‌كه‌كه‌ دبێژه‌ د مه‌ها ئیلۆنێ ده‌ مه‌ 150 عه‌سكه‌ر كوشتنه‌

pkk-amar-net

پهكهكێ بیلانچۆیا ساختهیا شهرێ خوهیێ ل گهل تركیێ یا مهها ئیلۆنێ ئاشكهرهكر و گۆت: مه 150 عهسكهر كوشتنه، 5 گهریلا ژیانا خوهژ دهست دا نه.

ههپهگێ باسكێ لهشكهری یێ پهكهكێ، ئیرۆ رۆژا یهكشهمی 1\10\2023 بیلانچۆیا مهها ئیلۆنێ یا شهرێ بێ ئهنجامێ ل گهل ئارتێشا تركیێ ئاشكهرهكر، ل گۆری وێ 150 عهسكهر هاتنهكوشتن، 38 بریندار بوونهو ل همبهری ڤێ قهتلعامێ!! تهنێ 5 گهریلا ژیانا خوه ژ دهست دا نه.

ههپهگێ دهستنیشان كر، تهڤی ڤێ ههژمارا كوشتیێن دژمن، د مهها ئیلۆنێ دهچهكدارێن وان 6 ههلیكۆپتهر ژی دهرب دا نه و خستنه خوارێ!.

هێژای ب بیرئانینێ یه، پهكهكه ڤان نووچهیێن دهرهو تهنێ ژ بۆی خاپاندنا گهل پارڤهدكه و كوشتنا ئهوقاس عهسكهران ل قادا شهر تونه، عهسكهرێن داگیركهر تهنێ د مهدیایا پهكهكێ ده تێن كوشتن.

پوستێن ھەمان بەش