بێ سەرۆک ژییان دبە!

بێ سەرۆک ژییان دبە!

محیەدین ناھرین

بێ سەرۆک ژییان دبە! لێ بێ مللەت و بێ زمان ژییان نابە. وەکی  بابا تاھر گۆتی: “گەلەک ھەبوون، گەلەک ھەنە، گەلەک تێن/لێ چیا و نەوال و دەشت، ھەر یەکن”.

ھەتا نھا گەلەک سەرۆک بن ئاخ بوونە، ھەتا نھا شوورێ دیرۆکێ سەرێ گەلەک سەرۆکا فراندییە. ھەرچقاسی سەرۆک ژ ڤێ دنێ چووبن ژی، مللەتێ کو ئەو راکرن و ئەو خستنە سەرۆک ھین ل جھێ خوە نە.

سەرۆک بەشەری نە لێ ملەت ئەبەدی نە. دڤێت سەرۆک ژ بۆ مللەتێ خوە ھەبن، نە کو مللەت ژ بۆ سەرۆکێ خوە. دڤێت سەرۆک خوە قوربانی مللەتێ خوە بکن، نە مللەت قوربانی سەرۆکێ خوە. دڤێی سەرۆک تم د بن خزمەتا مللەتێ خوە دە بن، نە کو مللەت د بن خزمەتا وان دە.

سەرۆک ژ بۆ سەرکەفتن، خوەشی و ئازادییێ ئالاڤن دڤێت مرۆڤ وان نەکە ئارمانج. گەر ئارمانج و ئالاڤ تەڤلیھەڤ ببە بنکەتن و تێکچوویین دەردکەڤە مەیدانێ سەرۆکەک دچە و یەک ل شوونا وی دەردکەڤە. ئەڤ دەستۆرێ بنگەهین یێ خوەزایێ یە؛ خوەزا شوونا ھەرتشتی و ھەرکەسی دادگرە. گاڤا ھوون ژ ئەردێ راھژن کەڤرەکی ل شوونا وی جھەک ڤالا دمینە لێ ب دەمێ رە خوەزا وی جھێ ڤالا ھێدی ھێدی دادگرە. دەمەک شوون دە مرۆڤ ھەم کەڤر و ھەم ژی جھێ ڤالا ژبیر دکە.

دەم ژ بۆ ھەر تشتی تەداوییا ھەری باشە. دەم ھەرتشتی ژ نوو ڤە ڤەدژینە. بێگومان تشتەک ئان کەسەک نکارە شوونا سەرۆکێن ھێژا تژی بکە، لێ راستییەک ھەیە ئەو ژی ئەڤە: پشتی سەرۆکەکی، سەرۆکەکی دن تێ سەر تەخت. راستییەکە دن ژی ھەیە ئەو ژی ئەڤە: مللەت ئەبەدی و ئەزەلییە لێ سەرۆک بەشەری نە.

سەرۆک ژ بۆ ئارمانجا مللەتێ خوە ئالاڤن نە تشتەکی دنن. ئەمانەت دەوا مللەت و وەلات ژ بۆ سەرۆکان نەکن ئالاڤ. سەرۆکێن خوە تمی ژ بۆ ئارمانجا دەولەت و مللەتێ خوە بکن ئالاڤ.

بێ سەرۆک ژییان دبە! سەرۆک، دڤێت خولامێ مللەتێ خوە بن و دڤێت ژ بۆ مللەتێ خوە جانفەدا بن. پشتی سەرۆک وەزیفەیا خوە تەمام کر ل شوونا وی سەرۆکێن نوو وێ تەقەز دەرکەڤن.

د گوندەکی دە چار موختار چێنابن و ئەو موختارێ تەقەز دێ رۆژەکێ بکەڤن ھەڤ و دێ د ناڤبەرا وان دە شەر دەرکەڤە. گاڤا موختارێ گوند کەتن ھەڤ وێ چاخێ گوندییێن ژار دێ د بن سمێن وان موختاران دە بمینن. گوندی دێ مخابن ژ بۆ موختاران ببن شوور و مەترتال. لێ دڤێت ئارمانجا موختار و گوندییان خوەشی، ئازادی و سەرکەفتنا گوند بە نە سەرکەفتنا کەسەکی بە. مخابن جارنا ئارمانج و ئالاڤ ب ھەڤ جی دگوھەرن. د رەوشێن وسا دە ئێش و نەخوەشی ل ئینسانان بەلاڤ دبە.

دیرۆک ئینسان، دەولەت، نەتەو، باوەری و ئیدەۆلۆژییان عەفوو ناکە. گەر ئینسان، دەولەت، نەتەو، باوەری و ئیدەۆلۆژی د رێیا خوە دە راست بن و ژ بۆ ئارمانجا خوە تەڤبگەرن دێ تم ب سەر بکەڤن. سەرکەفتن گەلەکی رەحەتە لێ ب قاسی سەرکەفتنێ بنکەتن ھین رەحەتترە.  ژ بۆ سەرکەفتنێ دڤێت ئارمانج و ئالاڤ تەڤلیھەڤ نەبن. دەما تەڤلیھەڤ دبن ھەر کەس تێک دچە. ژ بۆ کێفا یەک کەسی دڤێ مرۆڤ گوند، باژار، وەلات، باوەری و ئیدەۆلۆژییا خوە نەهەرمینە.

د دیرۆکێ دە دەما ئالاڤ و ئارمانج تەڤلیھەڤ دبە پێرە بنکەتن تێ. دیرۆک ب قاسی سەرکەفتنان تێکچوویینان ژی دنڤیسە. د دیرۆکێ دە ژ سەرکەفتنان بێتر تێکچوویین ھەنە. د بنگەھا ھەموو تێکچوویینان دە سەرۆکێن ژ رێ دەرکەتی ھەنە.

ھن جاران کەسێن تێنە سەر تەخت و دبن سەرۆک ئارمانجا خوە ژبیر دکن. ئەو کەس ب دەمێ رە تێک دچن لێ کەسێ تێک دچن تەنێ سەرۆک نینە. ب تێکچوویینا وان رە گەل، نەتەو، دەولەت، باوەری و ئیدەۆلۆژی ژی تێک دچە. سەرۆکێن تێکچوویی ل پاش خوە وەلاتەکی کاڤل دھێلن و دچن.

نیڤ مەلا ژ باوەرییێ، نیڤ بزیشک ژ جان، نیڤ مامۆستە ژ زانینێ و نیڤ سەرۆک ژی ژ ھەر تشتی دکن. گەر مەلا، بزیشک، مامۆستە و سەرۆک باش بن ھەر تشت پێش دکەڤە و ھەر تشت خورت دبە. گەل، نەتەو، دەولەت، باوەری و ئیدەۆلۆژی ب سایا کەسێن ئیدەئالیست پێش دکەڤن.

بلا سەرۆک، قوربانا ئاخا بن لنگێن داییکا بن.

بلا سەرۆک، قوربانا زارۆک، نەتەو و خوەزایا وەلاتی بن.

بلا سەرۆک، قوربانا دار و ئاخا وەلاتی بن.

بێ سەرۆک ژییان دبە!

لێ بێ مللەت و بێ زمان ژییان نابە.

پوستێن ھەمان بەش