ھەلبژارتنێن ھەرێمی و ستەنبۆل !

ھەلبژارتنێن ھەرێمی و ستەنبۆل !

ئالیێن سیاسی ژ بۆ ھەلبژارتنێن ھەرێمی ئامادەبوونا خوە دکن. ھێدی ھێدی بەربژرێن خوە ئەشکەرە دکن. وەک تێ زانین د ڤان ھلبژارتنان دە تەییب ئەردۆگان گەلەک گرینگیەک مەزن ددە ھلبژارتنێن ستەنبۆلێ. دخوازە شارەداریا مەزنا ستانبۆلێ ژ دەستێ جەهەپێ دەرێخە. ئاک پارتی ئەڤ یەک ژ بۆ خوە کریە پرسەکا روومەتا سیاسی. تایبەتی ئەردۆگان ژ بۆ جاردن ستەنبۆلێ دەستڤە بینە د ناڤا ھەولدانەک مەزن دەیە.

ستەنبۆلێ دەنگێ کوردان گرینگیەکی مەزن دلەیزە. ل باژارێ ستەنبۆلێ پرانیا کوردان دەنگا ددن دەمێ. لێ ژ دەرڤەی ڤێ ژی ھژمارەک مەزن کورد ھەنە کو دەنگێ خوە ددن پارتیێن جودا. ھەتا گەلەک کورد ژی دەنگێ خوە وەک ھەلوەستەکی ب کار ناینن.  لێ ھەموو پارتی و ئالیێن سیاسی ژ کوردان پێتر ل سەر دەنگدەرێن دەمێ دلەیزن. باوەریەک ھەیە کو پارتیا دەنگێن ھەدەپێ ئالیێ خوە ڤە بینە دێ ل ستەنبۆلێ سەرکەڤە. لێ ئەگەر ئالیێن سیاسی ژ دەنگدەرێن دەمێ زێدەتر بەرێ خوە بدن کوردێن ستەنبۆلێ دژین، دێ شانسێ وان یێ کو کوردان با خوە ڤە بینن گەلەکتربە. لێ مخابن ئەڤ یەک نایێ کرن. ژ خوە ئەڤ ھەلوەستا ئالیێن سیاسی یێن ترکا ستاتوویەکی ددە دەمێ ب خوە ژی.

گەلۆ کورد ل باژارێ ستانبۆلێ دەما دەنگێ خوە ب کارتینن پیڤان چیە؟ ئەگەر بەرسڤا ڤێ پرسێ ژ بۆ دەنگدەرێن کورد پیڤان کوردبوون بە، دێ رەوشەک جودا دەرکەڤە ھۆلێ. لێ مخابن ژ بۆ دەمێ پیڤان نە کورد بوون و کوردستانیبوونە. لێ ھندکبە ژی ژ بۆ ھندەک کوردان پیڤان کوردبوونە و ئەو ژی دەنگێ خوە ب ڤی ئاوایی یان بکارتینن یان ژی ناینن.

وەک تێ زانین ھەدەپێ ھلبژارتنێن 2019 ل ستەنبولێ ل گەل جەهەپێ پەیمانەک ڤەشارتی پێکانی. نە ھەدەپە و نە ژی جەهەپە نەوێرین ڤێ پەیمانا کو د ناڤ خوە دە کرین ژ بۆی رایا گشتی ئەشکەرە بکن. ئەڤ پەیمان تەنێ ل سەر رانتەکی تایبەت ھاتبوو ئاڤاکرن. وەک تێ زانی ئالیان داویێ دە ھەڤ تاوانبار ژی کرن.

د ڤان ھلبژارتنان دە هەڤپەیمانیا جەهەپێ بەلاڤ بوو. ئی پارتیێ ژی دەست جەهەپێ بەردا. یانی هەڤپەیمان نەما. هەڤپەیمانیا کو ئەردۆگان پێکانی بەردەوامە. مەھەپە پشتگریا بەربژێرێ ئاک پارتیێ دکە.

خالەک دن ئەوە کو، ئاک پارتی و جەهەپە جاردن ل سەر دەنگدەرێن دەمێ دلەیزن. دەم دخوازە ل گەل ئاک پارتیێ تەڤبگەرە. ھندەک ھەڤدیتن ل گەل بەرپرسێن ئاک پارتیێ کرنە. داخوازیا ھەڤدیتنا ژ دەمێ ھاتیە. لێ ئاک پارتی د ڤێ پرسێ دە گەلەک ب حەساسی تەڤدگەرە. داخوازیا دەمێ ئەوە کو دبێژە، بلا گرنتیەکێ بدن مە باژارێن کو ئەم شارەداریا دەستڤەبینن، قەیوم نەیێن تەعیین کرن. ل گۆرا ھندەک ئاگاھداریێن خوە جھی واتە ژ ناڤا ئاک پارتیی و د ناڤ دەمێ دە ژی ھاتین دەستخستن، ئاک پارتیێ گۆتیە: ھون ل ستەنبۆلێ و باژارێن مەزن یێن ترکیێ بەربژێرێن خوە دەرێخن، بلا باژارێن کو ھون دزانن، دێ ھون شارەداریا دەستڤە بینن، بەربژێرێن کو د دەربارێ وان دە دۆزا تەرۆرێ نەھاتی ڤەکرن و پێوەندیا وان ب پەکەکێ ڤە تونەبە دەستنیشان بکن، دا قەیوم نەیێن تەعیین کرن.

ژ ئالیەک دن جەهەپە و دەم دبێژە کو، ئەگەر ئەم ل ھەڤبکن، ئەم دێ ڤێ جارێ پرۆتۆکۆلا خوە ژ بۆی رایا گشتی ئەشکەرە بکن. کوردێن د ناڤا دەمێ دە پێتر نێزکی ئاک پارتیێ دفکرن و ل گۆر خوە ژ بۆ پێشەرۆژێ دە پێڤاژۆیەک دن ب ناڤێ “چارەسەریێ” دەستپێبکن دحەسبینن. لێ چەپێن ترکێن د ناڤا دەمێ دە پێتر خوە نێزی جەهەپێ دبینن و ھەلوەستا وان د ناڤا دەمێ دە گرانیە. لێ رۆژێن پێشیا مە چ نیشا مە دکە نایێ زانین. رۆژا 15 ڤێ مەھێ ھەر تشت ئەشکەرە دبە.

ل باژارێن کوردا رەوش گەلەکی جودایە. سەردەستیا دەمێ ھەیە. ل ھندەک باژارێن باکورێ کوردستانێ ھلبژارتن دێ ناڤبەرا دەم و ئاک پارتیێ دە دەرباس ببە. نە پارتیێن دن یێن کوردا خوەدی باندۆرەک بەربچاڤن و نە ژی پارتیێن دن یێن ترکان.

رۆژەڤاکورد

پوستێن ھەمان بەش