سیاست‌های غلط “HSD” غرب کوردستان را در معرض تهدید بزرگی قرار دادە است

سیاست‌های غلط “HSD” غرب کوردستان را در معرض تهدید بزرگی قرار دادە است

کاوە عزیزی: آمریکا از قوای سوریە دموکراتیک خواستە کە تصمیم بگیرند؛ با آمریکا خواهند بود یا سوریە و PKK

دکتر کاوە عزیزی، عضو انجمن ملی کورد در سوریە “ENKS” در گفتوگو با سایت خبری تحلیلی “باسنیوز” جنوب کوردستان اعلام کرد، سیاست‌های غلط قوای سوریە دموکراتیک “HSD” کل غرب کوردستان را در معرض تهدید بزرگی قرار دادە است، زیرا حملە ترکیە بە غرب کوردستان قابل پیش‌بینی است و در مقابل ایران و سوریە و PKK نیز برای حفظ منافع خود کە از طریق “HSD” آن را بەدست آوردەاند، ساکت نخواهند ماند.

این عضو انجمن ملی کورد در سوریە “ENKS” افزود، در پی این درگیری‌ها خسارات بزرگی بە غرب کوردستان وارد می‌شود کە خود “HSD” نیز بر اثر آن دچار زیان خواهد شد.

در مورد موضع‌ آمریکا دربارە غرب کوردستان، دکتر عزیزی می‌گوید: آمریکا بەشدت بە قوای سوریە دموکرات “HSD” هشدار دادە کە نباید با رژیم سوریە و حزب کارگران کوردستان (PKK) در ارتباط باشند، و نباید سلطە ایران و روسیە در منطقە، بەویژە در شرق رودخانە فورات افزایش پیدا کند، ولی “HSD” قادر نیست کە این درخواست‌های آمریکا را اجرا کند، لذا غرب کوردستان در معرض تهدید‌‌ بزرگی قرار گرفتە است.

وی افزود: آمریکا می‌خواهد توافقی در میان “HSD” و ترکیە ایجاد کند کە هم بە نفع ترکیە و هم بە نفع کورد باشد. بر اساس این طرح با برگشت نیروهای پیشمرگە روژ بە غرب کوردستان و استقرار این نیروها در مرز‌های ترکیە و غرب کوردستان، از سویی امنیت ترکیە تضمین خواهد شد و از دیگر سو ترکیە بە غرب کوردستان حملە نخواهد کرد.

دکتر کاوە اذعان داشت کە “HSD” این طرح را اجرا نمی‌کند، لذا پیشبینی می‌شود کە آمریکا بیش از این منتظر “HSD” نماند و طرح خود را برای جلوگیری از ورود ترکیە و روسیە و ایران بە شرق رودخانە فورات و همچنین عدم بازگشت رژیم سوریە بە این مناطق اجرا کند. بە همین منظور بە “HSD” هشدار دادە است کە بە زودی تصمیم نهایی خود را بگیرد، یا بە بخشی از سلطە روسیە و ایران تبدیل شود، یا بەطور کامل خود را از PKK جدا کند، تا آمریکا بتواند همچنان بە حمایت خود از آنان ادامە دهد.